biuro@mieleckaligapilkarska.pl / 533-336-797

Regulamin MLP

 1. Cel rozgrywek

  Celem rozgrywek jest zachęcenie okolicznej społeczności do zwiększenia aktywności fizycznej w Mielcu i okolicach poprzez sportową rywalizację w Mieleckiej Lidze Piłkarskiej oraz wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny, której przyznamy tytuł Mistrza.

 2. Organizator rozgrywek

  Organizatorem rozgrywek jest Firma Euro – Eko, która nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

  Ponadto organizator:

  • opracowuje terminarz rozgrywek,
  • weryfikuje wyniki spotkań,
  • rozpatruje ewentualne protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
  • zapewnia profesjonalną obsadę sędziowską,
  • prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek,
  • zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zawodów (piłki do gry, znaczniki), boisko, (ewentualnie drużyny za zgodą sędziego mogą dostarczyć własną piłkę),
  • zapewnia opiekę medyczną – “pierwsza pomoc”.

 3. Miejsce i terminy rozgrywania spotkań

  a) Spotkania ligowe rozgrywane będą na weekendzie (Sobota/niedziela),
  b) Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z terminarzem, który będzie obowiązkowy dla wszystkich zespołów, dostarczany kierownikom (kapitanom) drużyn drogą elektroniczną przed rozpoczęciem Ligi. Terminarz dostępny będzie również na stronie internetowej rozgrywek,
  c) Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie, przewidzianej terminarzem rozgrywek,
  d) W miarę możliwości technicznych Organizator udostępnia drużynie zamykaną szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica. Osoba otrzymująca klucz do szatni ma obowiązek zwrócenia klucza Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio po opuszczeniu szatni przez drużynę (najpóźniej 25 minut po meczu). Drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni,
  e) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności zdrowia i godności osobistej innych uczestników Mieleckiej Ligi Piłkarskiej,
  f) Na terenie obiektu, na którym rozgrywana będzie liga obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa).

 4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

  Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wymogów organizacyjnych, tj.:

  • po przedłożeniu formularza zgłoszeniowego oraz listy zawodników przed pierwszą kolejką (weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości),
  • udział w rozgrywkach jest bezpłatny.

 5. Zgłoszenie zawodników do gry

  a) Limit wieku: 15+,
  b) Drużyna w liście zgłoszeniowej może liczyć maksymalnie 8 zawodników,
  c) Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny (zweryfikowany przez organizatora),
  d) Zawodnik może grać tylko w jednym zespole,
  e) Zawodnik nie może dokonać zmiany drużyny w trakcie trwania sezonu.
  f) Zawodnik nie może być jednocześnie zawodnikiem klubu występującego w profesjonalnych rozgrywkach ligowych (klasa okręgowa i wyżej), jednocześnie w jednej drużynie może występować maksymalnie 3 zawodników występujących w drużynach A klasy,
  g) Zawodnik niepełnoletni (poniżej 18 lat) zobowiązany jest przedłożyć organizatorowi pisemną zgodę Rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w Mieleckiej Lidze Piłkarskiej.

 6. Przepisy i zasady gry

  a) Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola),
  b) Czas gry 2 x 20 min.; przerwa trwa ok. 2 min,
  c) Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie w okolicach linii środkowej za linią boczną boiska,
  d) Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami,
  e) Nie obowiązuje przepis o spalonym,
  f) Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (w tym muru podczas rzutu wolnego) wynosi co najmniej 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.),
  g) Relacje między gospodarzami a gośćmi podlegają ogólnym zasadom przyjętym w przepisach gry w piłkę nożną,
  h) W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia,
  i) Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich (ten sam kolor), natomiast bramkarz musi posiadać strój odróżniający go od reszty zespołu. Drużynom, które nie posiadają jednolitych strojów Organizator na czas meczu użycza znaczników,
  j) Przed meczem kapitanowie obu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i w razie potrzeby uzupełnić go. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu (ewentualnie strzelców bramek zapisują sędziowie),
  k) Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. Pozostali zawodnicy (również rezerwowi), którzy mimo zakazów zwracają się w jakiejkolwiek sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) mogą zostać ukarani czerwoną kartką. W żadnym wypadku nie wolno obrażać (w tym używać słów powszechnie uważanych za wulgarne), zastraszać
  ani uderzać sędziego lub zawodników. Takie zachowanie będzie również karane czerwoną kartką, niewykluczającą późniejszej dyskwalifikacji,

 7. Sędziowie

  a) Do prowadzenia zawodów zostają wyznaczeni przez organizatorów sędziowie, którzy odpowiadają za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry,
  b) Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko,
  c) Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą,
  d) Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego,
  e) Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko,
  f) Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne,
  g) Zawody muszą się odbyć również w przypadku nie przybycia na nie sędziego, wyznaczonego do ich prowadzenia przez Organizatora. W tym przypadku zawody musi prowadzić sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez Organizatorów za zgodą kapitanów obydwu drużyn. W przypadku różnych kandydatur wybierają sędziego drogą losowania. W sytuacji, gdy jeden z sędziów posiada uprawnienia on ma pierwszeństwo,
  h) W czasie spotkania sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja lub kontuzja sędziego, uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenia spotkania. Zawody te musi dokończyć jego następca, wybrany i zaakceptowany przez kapitanów obydwu drużyn,
  i) Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry, wówczas gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 8. Zasady punktacji

  a) W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
  • 3 punkty za zwycięstwo,
  • 1 punkt za remis,
  • 0 punktów za porażkę,
  • – 1 punkt za porażkę walkowerem,
  b) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
  a. Przy dwóch zespołach:
  • wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
  • bilans bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek,
  • wyższa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek,
  • niższa liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek,
  c) Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów,
  d) Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50% meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50% meczów punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników,
  e) W przypadku wycofania się którejś z drużyn z rozgrywek, Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów,

 9. Walkowery

  a) Każda drużyna ma prawo poddać mecz walkowerem,
  b) Trzeci walkower jest równoznaczny z rezygnacją drużyny z gry w Mieleckiej Lidze Piłkarskiej. Ponowne wpisanie drużyny wymaga zgody Organizatorów.

 10. Protesty

  a) Wszelkie protesty dotyczące meczów muszą być wniesione na piśmie do Organizatora i będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu przez Organizatora. Wniosek musi wpłynąć, nie później niż do wtorku do godziny 20.00. Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane,
  b) Protesty kierowników drużyn odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub bezpośrednio po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody lub u Organizatora,
  c) W innym terminie protesty nie będą przyjmowane,
  d) W razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, przed, w czasie lub bezpośrednio po spotkaniu kapitan z drużyny przeciwnej, sędzia lub Organizator mają prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie swojej drużyny,
  e) W razie nieokazania dowodu tożsamości, innego dowodu stwierdzającego jego tożsamość lub nie będzie znany osobiście przez zawodników z drużyny przeciwnej, sędziego lub Organizatora nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu,
  f) W przypadku stwierdzenia udziału w spotkaniu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna winnego zawodnika przegrywa walkowerem w stosunku 0:3, niezależnie od dalszych konsekwencji,
  g) Organizatorzy na pisemny wniosek kapitana drużyny mogą anulować czerwoną kartkę, gdy w sposób ewidentny była ona pomyłką sędziego. Wniosek uzasadniający anulowanie czerwonej kartki zgłasza kapitan drużyny Organizatorowi, lecz nie później niż do wtorku do godziny 20.00. Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane,
  h) Organizatorzy na pisemny wniosek zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zmniejszyć obligatoryjny wymiar kary. Wniosek uzasadniający zmniejszenie obligatoryjnego wymiaru kary zgłasza zawodnik Organizatorowi, lecz nie później niż do wtorku do godziny 20.00. Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane,
  i) Organizatorzy podejmują decyzję najpóźniej do czwartku i powiadamiają o decyzji zainteresowanych oraz umieszczają stosowną informację na stronie internetowej.

 11. Sankcje karne

  a) Za przewinienia w trakcie gry na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
  • żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko,
  • czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej,
  b) Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego,
  c) Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwona kartka) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny,
  d) Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie upomnienia, ponowne kończy się przyznaniem czerwonej kartki zawodnikowi, który wszedł na boisko w miejscu niedozwolonym,
  e) Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora,
  f) Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemne zeznanie, złożone przez sędziego prowadzącego dane zawody.

 12. Postanowienia końcowe

  a) Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry dostępny jest u Organizatora a także jest jedyną podstawą rozgrywek Mieleckiej Ligi Piłkarskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator,
  b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Lidze. Przed przystąpieniem do rozgrywek zaleca się uczestnikom poddanie się badaniom lekarskim w celu oceny stanu zdrowia oraz ubezpieczenie od NNW,
  c) Udział zawodników grających w Mieleckiej Lidze jest równoznaczny z zapoznaniem się przez nich niniejszym regulaminem,
  d) Złamanie postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem/ usunięciem drużyny z rozgrywek,
  e) Na kapitanie/ kierowniku drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszymi przepisami,
  f) Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorom, którzy mają prawo dokonywać jego zmian,
  g) Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek, a także wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Ligi dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).